we speak English as well

Sprawdzanie szczelności urządzeń i instalacji gazowych

GAZEKO posiada wszystkie uprawnienia energetyczne wymagane do przeprowadzenia corocznych przeglądów szczelności instalacji gazowych w budynkach wielorodzinnych. Dlatego zapraszamy do współpracy zarządców nieruchomości, którzy mają pod swoją opieką wspólnoty mieszkaniowe z Wrocławia i okolic.

Sprawdzanie szczelności instalacji gazowej

Co do polskich przepisów to wygląda to następująco:

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”. Przepis ten dotyczy wszystkich obiektów budowlanych, które wyposażone są w instalację gazową, w tym budynków jednorodzinnych i zagrodowych.

Poza tym „(…)w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 (…)” kontrolę należy przeprowadzić co najmniej 2 razy w roku w terminie do 31 maja i do 30 listopada (art. 62 ust. 1 pkt. 3 Ustawa Prawo Budowlane).

Na podstawie ww. artykułu Ustawy, ale również na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 r. Nr 74 poz. 836) za przeprowadzenie okresowej kontroli obiektów budowlanych odpowiedzialny jest właściciel lub zarządca nieruchomości, i to na nim spoczywa obowiązek dopilnowania terminowego przeprowadzenia przeglądów, które powinny być wykonane w porze wiosennej (§4 ww. rozporządzenia). Jednocześnie warto podkreślić to, co często umyka właścicielom i zarządcom budynków, że kontrole okresowe instalacji gazowej powinny być wykonywane „równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych” (§47 ww. rozporządzenia). Podsumowując: dopiero łączne, sprawne działanie instalacji gazowej, wentylacyjnej i odprowadzenia spalin zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.